Kinderen & jeugd

Wachttijden

Psycho Informa Instellingen streeft ernaar om uw kind zo snel mogelijk na aanmelding een intake aan te bieden, waarna een eventuele behandeling ingepland kan gaan worden.
Toch zijn er overwegend genomen wel wachttijden voordat uw kind daadwerkelijk in behandeling is. Dit komt, omdat wij met de verschillende gemeenten in ons werkgebied verschillende afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken gaan ook over het beschikbare budget. Wij spreiden deze budgetten uit over een (kalender)jaar. Omdat iedere (regio)gemeente andere afspraken kent, betekent dat ook dat er regionale verschillen zijn of er wachtlijsten zijn en hoe lang deze zijn. Klik op deze link voor de wachtlijst in uw gemeente.

 

Intake

Nadat uw kind is aangemeld, nemen wij contact op om een afspraak in te plannen bij één van onze behandelaars.
In de meeste gevallen wordt er aan de ouder(s) of voogd gevraagd om zonder uw kind naar het eerste gesprek te komen. Er kan dan rustig gesproken kan worden over de problemen die spelen bij uw kind. Tijdens een vervolgafspraak zal uw kind daadwerkelijk kennismaken met de betreffende behandelaar en kan er meestal direct gestart worden met de diagnostiek en/of behandeling.
In sommige gevallen kan het zijn dat de ouder(s) of voogd samen met uw kind worden uitgenodigd, om deel te nemen aan het intakegesprek (o.a. bij pubers). Gedurende de intake vormt de behandelaar een beeld van de problematiek. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en doorgenomen. Op het moment dat er sprake is van ernstigere problematiek waarbij er continue zorg nodig is kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar derden (bijv. arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopedist, psychiater).

 

Diagnostiek

De hulpvraag van uw kind staat bij ons centraal en dat is waar wij ons op richten. Het proces wordt gestart met een diagnose en vervolgens een behandelplan. Bij het ene kind is de diagnose gemakkelijker vast te stellen, dan bij het andere kind. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het probleem te maken heeft met een samenhang van verschillende factoren.
Om helder in kaart te krijgen waar het probleem precies vandaan komt moet de behandelaar de oorzaak van het probleemgedrag achterhalen. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan: door middel van vragenlijsten, door observatie (in spel, thuis of op school) en door andere onderzoeken.

 

Behandeling

Nadat er een diagnose is vastgesteld wordt er een behandelplan opgesteld, dat aansluit bij het probleem van uw kind. Wij maken gebruik van verschillende behandelmethoden, afhankelijk welke het meest succesvol zal zijn naar verwachting bij uw kind.
Na verloop zullen de klachten afnemen en kan toegewerkt worden naar een afronding van de behandeling.

 

Gemeenten

De nieuwe jeugdwet is 1 januari 2015 in werking getreden. Sindsdien coördineert de gemeente alle vormen van jeugdhulp. Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen via de jeugdzorg, vrijwillige of gedwongen hulp bij opgroei- en opvoedproblemen.
Wij hebben contracten met alle gemeenten in ons werkgebied, waardoor het makkelijker is om op zoek te gaan naar de juiste hulp bij u in de buurt. Hieronder een overzicht van de gemeenten, waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van onze dienstverlening kind en jeugd.

 

Ook in andere gemeenten kan het mogelijk zijn om uw kind te laten behandelen, maar hiervoor dient u zelf een PGB aan te vragen bij uw gemeente. Meer informatie kunt u vinden bij uw eigen gemeente.


Meer gemeente informatie

De gemeenten hebben op hun website veel informatie over de veranderingen in de zorg en wat deze voor de bewoners betekent. De website van uw gemeente kunt u vinden via: degemeente.nl/mijn-gemeente.

 

Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan.

 

De Meldcode is een stappenplan dat de medewerker van de Psycho Informa Instellingen volgt op het moment dat hij of zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt. Het helpt de medewerker alle zorgen op een rij te zetten, deze zorgen te bespreken met een collega en met de betreffende cliënt en/of het betreffende gezin. Dit stelt de medewerker nog beter in staat om zorgvuldige afwegingen te maken over de situatie, zodat hij of zij beter in staat is de cliënt en/of het gezin de hulp te bieden die zij nodig hebben.

 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw behandelaar.

 

Verwijsindex

De Verwijsindex zorgt voor een vroegtijdige signalering van problemen en een goede samenwerking tussen verschillende hulpverleners, zodat de hulp rondom een kind of jeugdige (en zijn/haar gezin) beter wordt georganiseerd en hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Psycho informa Instellingen werkt conform deze Verwijsindex.
Meer informatie en ervaringsverhalen kunt u vinden op: www.verwijsindexhaaglanden.nl

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Schrijf u in via ons online inschrijfformulier.

calendar iconInschrijven

Psycho Informa

Algemene voorwaarden